Onze Dossiers

PILP werkt aan verschillende dossiers. Binnen een dossier kunnen meerdere rechtszaken of andere procedures vallen. Klik hieronder op een dossier voor meer informatie.

Actieve dossiers

Waterafsluitingen bij kinderen

In 2016 werd in Nederland 7500 keer het water van huishoudens afgesloten wegens wanbetaling. De waterbedrijven controleren niet of zij ook kinderen afsluiten, maar dit gebeurt wel degelijk. Kinderen moeten vanwege hun kwetsbaarheid extra bescherming krijgen. Overheden dienen daarom het belang van het kind voorop te stellen bij het maken en uitvoeren van beleid.

Bankendiscriminatie

Moslims en mensen met namen die als ‘buitenlands’ gezien worden, worden door banken gediscrimineerd. PILP en Discriminatie.nl zijn procedures gestart bij het College voor de Rechten van de Mens.

Demonstratierecht

Het demonstratierecht is vastgelegd in verschillende internationale verdragen, de Nederlandse Grondwet en andere wetgeving. PILP zet zich in om dit grondrecht te verdedigen en verankeren in Nederland.

Etnisch profileren

Wat is etnisch profileren? Bij etnisch profileren controleert de politie mensen (mede) op grond van hun etniciteit zonder dat dit objectief gerechtvaardigd is. Etnisch profileren leidt tot een ontoelaatbare vorm van discriminatie en is daarmee in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Bovendien schaadt etnisch profileren ook het vertrouwen in de politie en is het niet effectief […]

Woonwagenbeleid

Door het bundelen van krachten van onderzoekers, advocaten, experts en vertegenwoordigers van Roma, Sinti en woonwagenbewonersgemeenschappen maakt PILP zich sterk voor de rechten van deze groepen.

Islamofobie en surveillance

In oktober 2021 onthulde NRC dat zeker tien Nederlandse gemeenten heimelijk onderzoek hadden laten doen naar moskeeën en islamitische organisaties in hun stad. Met geld verstrekt door de NCTV huurden zij een particulier onderzoeksbureau in, NTA, waarvan de medewerkers moskeeën observeerden zonder zichzelf kenbaar te maken. De bevindingen belandden in een geheim rapport (‘het NTA […]

Long Covid bij zorgmedewerkers

De bonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de situatie van werknemers in Nederland die kampen met Long Covid klachten en die hierdoor in grote financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen. PILP treedt op als advocaat van de FNV in het kort geding over een Long Covid-regeling voor zorgmedewerkers.

Top400

In 2015 is de gemeente Amsterdam  de ‘Top400’ gestart, een misdaadpreventieprogramma waarmee de gemeente en ketenpartners zich structureel mengen in de levens van kinderen en jongvolwassenen. De Top400 volgt op de Top600 uit 2011, dat zich richt op jongeren die eerder veroordeeld zijn voor een delict. De Top400 is een lijst van ‘high potential’ kinderen […]

Huisvesting

Wonen en de toegang tot huisvesting zijn belangrijke en actuele thema’s in Nederland. De dakloosheid is in 10 jaar tijd verdubbeld, jongeren zijn gedwongen om lang bij hun ouders te blijven wonen, de wachtlijsten voor een sociale huurwoning groeien snel, en een huis kopen is voor de meeste mensen vanwege de rap stijgende huizenprijzen geen […]

Systeem Risico Indicatie (SyRI)

‘Als de informatie die de politie, de Belastingdienst, de bureaus voor sociale zekerheid, de gezondheidszorg en andere instanties hebben verzameld, in één bestand zou worden bijeengebracht, zou de vrijheid van het individu ernstig in gevaar komen. Het dossier met privé-informatie is het embleem van de totalitaire staat.’ – Baron Browne-Wilkinson, voormalig vice-voorzitter van het Engelse […]

Staatloosheid

Internationale bescherming van staatlozen Wereldwijd zijn er naar schatting meer dan 12 miljoen mensen staatloos. Staatlozen bezitten geen nationaliteit en worden zodoende door geen enkele Staat in de wereld als hun onderdaan erkend. Staatloosheid kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld: leemtes of tegenstrijdigheden in de nationaliteitswetgeving van landen, willekeurige, discriminatoire ontzegging van de nationaliteit van een bepaalde […]

Big Tech platformen

Het huidige online communicatie-ecosysteem wordt gekenmerkt door een aantal zeer dominante Big Tech platformen en een op tracking gebaseerde reclame industrie die een eigen agenda hebben. Hierdoor kunnen burgers, activisten en maatschappelijke organisaties minder makkelijk hun stem laten horen, autoriteiten verantwoordelijk houden en gedurfde ideeën ontwikkelen. De vrijheid van communicatie staat daarmee onder druk, ook […]

Klimaatverandering

Ernstige milieuvervuiling en de daardoor veroorzaakte onveiligheid in de leefomgeving raakt het welzijn van burgers. Het is niet alleen de Staat die verantwoordelijkheid draagt voor het tegengaan van klimaatverandering. Ook multinationals die met hun bedrijfsactiviteiten een grote rol spelen in de milieuvervuiling worden onder de loep genomen en opgeroepen tot de energietransitie.

Inburgering

Het integratiebeleid van Europese lidstaten, waaronder dat van Nederland, is in de laatste twee decennia steeds strenger geworden. Migranten moeten aan meer en hogere integratievereisten voldoen voordat hen een verblijfsvergunning wordt toegewezen. PILP verkent de juridische mogelijkheden om de mensenrechten van nieuwkomers te versterken.

Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv)

Meer bevoegdheden, minder controle Inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen de communicatie van grote groepen mensen onderscheppen, zonder dat die mensen ergens van worden verdacht. Deze data kunnen de diensten, zonder hier eerst naar te kijken, uitwisselen met buitenlandse diensten. De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen de apparaten van service providers en individuen hacken om toegang te […]

Onze dossiers

Archief

‘Nu Niet Zwanger’-project

Met het Nu Niet Zwanger-project van de GGD worden “kwetsbare vrouwen” actief door hulpverleners benaderd om het te hebben over hun kinderwens. Het programma is er alleen op gericht om vrouwen te helpen die niet zwanger willen worden, door verstrekking van anticonceptie zoals de ‘prikpil’. Vrouwen die juist wel een kinderwens hebben, worden niet ondersteund vanuit […]

Verlofstelsel

Verlofstelsel hoger beroep strafzaken Niet in alle strafzaken is hoger beroep mogelijk in Nederland. Dit is het gevolg van het zogenaamde verlofstelsel. Het Gerechtshof kan, bij relatief kleine delicten waarbij niet meer dan 500 euro geldboete is opgelegd, beslissen geen hoger beroep toe te staan. Dit is vastgelegd in artikel 410a Wetboek van Strafvordering. Volgens het […]

Wapenexport

Wapenexport uit Nederland Nederland is nummer 11 op de lijst van grote wapenexporteurs. Er wordt jaarlijks voor ongeveer 1 miljard aan wapenexportvergunningen afgegeven, waarvan een gedeelte voor levering aan conflictgebieden of landen met een problematische mensenrechtensituatie. Zo is er in het verleden onder andere geleverd aan Saoedi-Arabië, Bahrein en Pakistan. Uitvoer van wapens mag alleen plaatsvinden met een speciale exportvergunning […]

De Wet bewaarplicht telecommunicatie

Juridische Procedure tegen Bewaarplicht Het lange tijd vastleggen van telecommunicatiegegevens van iedereen, zonder concrete verdenking, is in strijd met het fundamentele recht op privacy. Zo oordeelde het Europees Hof van Justitie, dat  op 8 april 2014 de Europese Dataretentierichtlijn (2006/24/EG) in zijn geheel en met terugwerkende kracht ongeldig verklaarde. In Nederland is regelgeving op dit gebied, gebaseerd op de […]

Terroristenafdeling (TA)

Terroristenafdeling in strijd met mensenrechten In Nederland worden volwassen en minderjarige mannen en vrouwen die veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf automatisch op de Terroristenafdeling (TA) van de Penitentiaire Inrichting geplaatst. Het regime op de TA is erg streng: gedetineerden moeten bijvoorbeeld 22 uur per dag op hun cel zitten en worden na elk bezoek […]

Levenslange gevangenisstraf

Levenslang is echt levenslang Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde recent dat een levenslange gevangenisstraf onder bepaalde omstandigheden een inbreuk kan vormen op artikel 3 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM): wanneer er geen recht op een rechterlijke heroverweging van de straf bestaat en geen mechanisme dat dit mogelijk […]

Treinen zonder toilet

VN Gehandicapten Verdrag Op 13 december 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN Verdrag) aangenomen. Dit internationale mensenrechtenverdrag heeft als doel de mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen met een beperking te bevorderen, beschermen en waarborgen. Het verdrag is vernieuwend, omdat het bestaande mensenrechtennormen verder uitwerkt en concretiseert. […]

Studerende moeders

Discriminatie studerende moeders In het mbo valt 50% van de studerende moeders en zwangere studenten voortijdig uit tijdens de studie en in het hbo en wo is dit 75%. Studerende moeders en zwangere studenten lopen groot risico op vertraging en/of uitval tijdens de studie, wat vaak gepaard gaat met een studieschuld. De Minister van Onderwijs […]

Seksisme en het CEDAW

Seksisme en het CEDAW De laatste tijd is de problematiek rondom seksisme meer onder de aandacht gekomen. Seksisme betekent het discrimineren op basis van geslacht. De Nederlandse Staat moet passende maatregelen nemen om vooroordelen over minderwaardigheid op basis van geslacht uit te bannen op grond van artikel 5 lid a van het VN-Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW). Seksisme in reclame […]

Tolken in de gezondheidszorg

Geen vergoeding tolken Sinds 2012 worden tolken in de gezondheidszorg niet meer vergoed. Dit betekent dat zorgverleners minder goede zorg kunnen bieden aan mensen die de Nederlandse taal niet goed spreken. Dit is zorgelijk. Hoe moet een verloskundige aan een patiënt uitleggen wat een stuitligging is? Hoe kan een vrouw aan haar verloskundige vertellen dat […]

Isolatie in vreemdelingendetentie

Vreemdelingendetentie in Nederland Migranten die geen geldige verblijfsvergunning (meer) hebben (‘ongedocumenteerden’) moeten volgens de Nederlandse wet uit eigen beweging het land verlaten. Doen zij dit niet, dan is hun verblijf in Nederland onrechtmatig, en kunnen zij het land uit worden gezet. Om mensen beschikbaar te houden voor uitzetting kunnen zij in vreemdelingendetentie (of vreemdelingenbewaring) worden […]

Asielkinderen Almelo

Ondersteuning procedure asielkinderen Almelo In 2015 dreigde de gezinsopvanglocatie in Almelo te worden gesloten. Dit zou beteken dat alle daar wonende families naar andere centra’s, verspreid over heel Nederland, moesten verhuizen. Kinderen in Asielzoekerscentra moeten al zo vaak verhuizen, wat slecht voor hen is. Ook wilden de kinderen heel graag bij elkaar blijven. Om deze redenen is […]

Afghanen en de 1f procedure

De Afghaanse 1F’ers en de toegang tot het Hof van Justitie Enkele honderden Afghanen in Nederland behoren tot de zogenaamde 1F’ers. Ze worden verdacht van oorlogsmisdaden omdat ze in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw voor de Afghaanse geheime dienst zouden hebben gewerkt. De misdaden waarvan deze asielzoekers worden verdacht, zijn neergelegd […]

Facebook en EU-privacywetgeving

Brief gericht aan Facebook Inc. PILP heeft samen met Stichting Privacy First, Bits of Freedom en het Platform Bescherming Burgerrechten en twee burgers een brief aan Facebook gestuurd waarbij we eisen de datadoorgifte aan de Verenigde Staten stop te zetten. Dit mede naar aanleiding van de uitspraak door het Europees Hof van Justitie in de zaak Schrems v. […]

Onze dossiers

Actueel

Filter op dossier
beslising bezwaar demonstratierecht
juli 12, 2024 Demonstratierecht

KOZP en NLWB krijgen gelijk na bezwaarzaak over demonstratie Slochteren

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB) hebben op 25 november 2023 in Slochteren vreedzaam gedemonstreerd tegen de discriminerende onderdelen van de Sinterklaasoptocht aldaar. De burgemeester van Midden-Groningen had verschillende beperkingen opgelegd aan deze demonstratie. De burgemeester had dat gedaan uit vrees voor wanordelijkheden. KOZP en NLWB vonden deze vrees onterecht […]

PILP in het nieuws uitspraak woonwagenbeleid
juli 9, 2024 Woonwagenbeleid

Woonwagenbewoners Den Haag in de Volkskrant

Door discriminerend woonwagenbeleid moeten Sinti, Roma en Reizigers in Den Haag soms een mensenleven wachten op een standplaats, aldus de Volkskrant. In het artikel van de Volkskrant vertelt een van de bewoners ook dat zijn woonwagenkamp al jaren geleden onleefbaar is verklaard. Het komt vaker voor dat woonwagenkampen staan in omgevingen die ongewenst en onleefbaar […]

bankendiscriminatie zitting
juli 2, 2024 Bankendiscriminatie

Zitting College over bankendiscriminatie

Moslims en mensen met namen die door sommigen als ‘buitenlands’ worden beschouwd, ondervinden discriminatie door banken. Dit is ook door de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme gerapporteerd. Deze burgers worden geconfronteerd met een onderzoek in het kader van de strijd tegen terrorisme, moeten uitgebreide vragen beantwoorden, kunnen geen bankrekening openen, of ervaren dat hun […]

Actueel

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.