ANBI

Stichting PILP is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is uw donatie aan PILP onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.

Algemene informatie:

 • Stichting PILP (PILP) geeft juridisch advies en voert strategische juridische procedures voor mensenrechten in Nederland
 • Het kantoor van PILP is gevestigd aan de Keizersgracht 177, 1016 DR te Amsterdam
 • PILP is te bereiken via het telefoonnummer: +31(0)20 261 0191  en via het e-mailadres: contact@pilp.nu.
 • PILP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88508536
 • Het RSIN nummer van PILP is 864659246
 • Het ingevulde ANBI formulier is hier te raadplegen
 • Het actuele beleidsplan van de stichting is hier te raadplegen

Raad van Toezicht en Bestuur:

PILP heeft een Raad van Toezicht en statutair bestuur. Het bestuur bestaat uit de voorzitter Dhr. mr. J. Klaas, de secretaris Mevr. mr. M.B. Hendrickx, de penningmeester Mevr. mr. L. Wennekes en het algemeen bestuurslid Mevr. mr. R. Beets. Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de stichting.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • Mevr. prof. dr. A.B. Terlouw
 • Dhr. mr. B. Vos
 • Mevr. mr. B. Keskindemir
 • Dhr. mr. W. Sakulin

Rooster van aftreden RvT Stichting PILP:

Naam Benoemd per Aftredend per Herbenoembaar*
Berna Keskindemir 15 december 2022 15 december 2026 ja
Abraham Cornelis Maria Vos 15 december 2022 15 december 2025 ja
Ashley Béatrice Terlouw 15 december 2022 15 december 2024 ja

*Herbenoembaar voor een tweede termijn van maximaal vier jaren.

Adviseurs:

PILP beschikt over een Raad van Advies. De samenstelling is als volgt:

 • Dhr. prof. mr. T. Barkhuysen
 • Dhr. mr. F. Jensma
 • Mevr. mr. dr. E. Rieter
 • Dhr. mr. H. Veerbeek
 • Mevr. prof. B. Oomen
 • Mevr. mr. dr. M. van Noorloos
 • Dhr. mr. M. Rafik

Doelstelling:

PILP stelt zich ten doel:

 • Het adviseren over en het ondersteunen en het voeren van strategische rechtszaken en juridische procedures in het bijzonder over mensenrechtenkwesties in Nederland of met betrekking tot het Nederlandse buitenlands beleid;
 • De juridische bondgenoot te zijn van niet-gouvernementele organisaties, belangenorganisaties, gemeenschappen, activisten, advocaten en wetenschappers die zich inzetten voor mensenrechten, de rechtsstaat en een betere, eerlijkere wereld;

Hoofdlijnen beleidsplan:

De Stichting PILP (hierna: PILP) komt op voor de progressieve realisatie en de bescherming van de mensenrechten en de rechtsstaat in Nederland en in de Nederlandse rechtssfeer. Dit doet PILP door middel van strategisch procederen.

Strategisch procederen ziet volgens PILP op het adviseren over alle juridische kwesties waaruit juridische procedures zouden kunnen volgen. Het ziet ook op het voorbereiden, ondersteunen en voeren van juridische procedures, waaronder rechtszaken, klachten bij nationale en internationale rechters, instituten en commissies.

PILP stelt zich ten doel de juridische bondgenoot te zijn van NGOs, belangenorganisaties, bewegingen, gemeenschappen, activisten, advocaten en wetenschappers die zich inzetten voor mensenrechten, de rechtsstaat en een betere, eerlijkere wereld. Deze actoren moeten volgens PILP een hoofdrol spelen in alle zaken die over hen en over hun doelen en campagnes gaan. PILP draagt uit dat het recht, rechtszaken en procedures enkel ingezet moeten worden indien dit strategisch is en het de campagnes en doelen, van diegenen waarvoor het ingezet wordt, zou kunnen versterken. Deze werkwijze wordt ook wel movement lawyering genoemd.

Tegelijkertijd draagt PILP er zorg voor dat alle rechtszaken en procedures juridisch zinnig en technisch en procedureel juist zijn. PILP is tevens een advocatenkantoor dat volledig binnen de voor de advocatuur geldende (gedrags)regels en wetten opereert.

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke activiteiten. Zij hebben slechts recht op een onkostenvergoeding.

De leden van van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun toezichthoudende activiteiten. Zij hebben slechts recht op een onkostenvergoeding.

Medewerkers worden bezoldigd volgens de salarisschalen van de CAO Rechtsbijstand. Elke functie is gekoppeld aan een schaal. Medewerkers worden afhankelijk van hun relevante werkervaring ingeschaald op een passende trede. Elk jaar gaan zij, mits de financiële situatie van PILP dit toestaat, één trede omhoog in de schaal.

Jaarverslag:

PILP is opgericht in december 2022. De boekhouding voor het jaar 2022 was nihil, zie ook deze verklaring.

Financieel beleid:

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de stichting op hoofdlijnen. Zij heeft goedkeuringsrechten op de jaar- en kwartaalbegrotingen. Het bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van het vermogen van de stichting op detailniveau en mag binnen de kaders van de goedgekeurde begroting handelen.

Financiering is voor een groot deel afkomstig van (grote) nationale en internationale fondsen en wordt voor een klein deel aangevuld met donaties van individuen. Daarnaast is een groot deel van het werk van PILP alleen mogelijk door pro bono ondersteuning vanuit andere advocaten(kantoren), onderzoek door academici en studenten en andere inbreng in natura van bondgenoten.

De raad van toezicht heeft geen invloed op de inhoudelijke keuzes met betrekking tot juridische procedures. Deze keuzes worden, in lijn met de Verordening op de Advocatuur, uitsluitend belegd bij de advocaten van PILP.

ANBI

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.