Privacy Policy

Privacy & Cookie verklaring

Stichting PILP (hierna: PILP) neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. PILP respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Daarbij is ons uitgangspunt dat we niet meer persoonsgegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is. De persoonsgegevens die we ontvangen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG) behandeld en beveiligd. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens (zie onderstaande voor meer informatie over welke persoonsgegevens door PILP worden verzameld). Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door PILP worden verwerkt.

In deze privacy- en cookieverklaring vindt u informatie over of, hoe en waarom PILP uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens PILP worden verwerkt wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van het contactformulier, donateur wordt, gebruik maakt van onze diensten, onze evenementen of website bezoekt of wanneer u op een andere wijze met ons communiceert. Binnen Stichting PILP is de Operationeel Directeur uiteindelijk verantwoordelijk voor de correcte verwerking van gegevens.

Verwerken van persoonsgegevens door PILP

PILP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke, vooraf bepaalde doelen, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aangaan van samenwerkingen met derde partijen;
 • werving en selectie (sollicitaties);
 • functionaliteit van de website;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • de bedrijfsvoering;
 • de archiefdoeleinden.

De door een rechtszoekende verstrekte gegevens aan het kantoor die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt. PILP verwerkt persoonsgegevens via de administratie en de website van de organisatie: www.pilp.nu.

Welke persoonsgegevens verzamelt PILP

PILP verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens. Dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • informatie over uw ras of etnische afkomst;
 • e-mailadres;
 • uw handtekening;
 • interactiegegevens (naam, titel, functie, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, BTW- nummer, website, e-mailadres, bedrijfsadres, en andere bedrijfs- en contactinformatie);
 • correspondentie en andere communicatie (processtukken, brieven, e-mailberichten, telefoonnotities en andere communicatie); en
 • overige informatie: gegevens die we van cliënten of derden krijgen of uit een openbare bron voor behandeling van een zaak of aanvraag.

Bovenstaande persoonsgegevens verwerkt PILP als deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of ons via openbare bronnen bekend zijn geworden.

PILP kan overgaan tot de verwerking van de bovengenoemde gegevens op grond van verschillende wettelijke grondslagen zoals opgesomd in artikel 6, eerste lid van de AVG. U heeft bijvoorbeeld toestemming gegeven voor de verwerking, of de verwerking dient ter uitvoering van een overeenkomst. Ook kan het zijn dat er een gerechtvaardigd belang is voor de verwerking, of de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website en sociale media

Gegevensverzameling via de website vindt alleen plaats indien u gebruik maakt van het contactformulier, wanneer u een zaak meldt of een verzoek indient, en wanneer u een donatie doet.

Links naar andere websites

De website van PILP bevat links naar websites van derden.  Als u op deze links klikt, verlaat u onze website. Onze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden, omdat wij geen invloed hebben op de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de manier waarop deze websites uw persoonsgegevens gebruiken. Raadpleeg het privacy beleid van de betreffende derde partij voor meer informatie over hun omgang met uw persoonsgegevens.

Sociale media

Op onze website zijn knoppen opgenomen van o.a. Facebook, Twitter en LinkedIn. Om te zien wat deze partijen doen met persoonsgegevens die zij verzamelen, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de betreffende partij.

Embedded content

Op de website van PILP kan gebruik worden gemaakt van content op andere sites doordat ernaar wordt verwezen, bijvoorbeeld middels YouTube of Vimeo video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale media knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat deze partijen precies doen met deze cookies en daarmee verzamelde persoonsgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van de  desbetreffende partij.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

PILP verstrekt uw persoonsgegevens in geen geval aan derden voor commerciële doeleinden.

PILP deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden of als u daarvoor persoonlijk toestemming heeft gegeven. Hierbij valt te denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Wanneer we uw persoonsgegevens delen met derden, die namens ons persoonsgegevens verwerken, zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens conform de AVG en deze privacy- en cookieverklaring worden beschermd door de verwerkersovereenkomsten die wij met deze derden sluiten. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Bewaartermijnen

PILP bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Voor betalingen geldt een bewaartermijn van zeven jaar ten behoeve van de Belastingdienst en de verantwoording naar subsidieverstrekkers. Voor het bewaren van dossiers van rechtszaken geldt een langere termijn, vijf tot twintig jaar.

Wanneer uw relatie met PILP stopt en eventuele bewaartermijnen zijn verlopen, vernietigen wij uw persoonsgegevens. Eventuele gegevens die we langer bewaren voor statistische of wetenschappelijke doeleinden anonimiseren wij zodat zij niet meer herleidbaar zijn tot uw persoon.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

Als betrokkene heeft u een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 1. het recht van informatie over de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 2. het recht van inzage in uw verwerkte persoonsgegevens;
 3. het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens;
 4. het recht op het wissen van uw persoonsgegevens;
 5. het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 6. het recht op gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens aan een door u aan te wijzen organisatie in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm;
 7. het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en;
 8. het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen.

 

Heeft u op basis van deze rechten vragen aan PILP dan kunt u ons middels een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG een bericht sturen. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen. Het verzoek richt u aan: contact@pilp.nu o.v.v. ‘verzoek inzake persoonsgegevens o.g.v. AVG’.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. PILP neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens

PILP hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Cookieverklaring

 
Deze cookieverklaring is opgesteld en bijgewerkt door CookieFirst CMP.
 
Deze cookietabel is aangemaakt en bijgewerkt door het Cookiefirst CMP.
 

Laatste versie privacyverklaring PILP

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2023.

PILP behoudt zich het recht voor om, waar nodig, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie  van deze verklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Contactgegevens

+31 (0)20 261 0191 / contact@pilp.nu 

Keizersgracht 177, 1016 DR Amsterdam

RSIN-nummer: 864659246 / KvKnummer: 88508536

www.pilp.nu

Privacy Policy

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.